Privacy policy

ผู้จัดทำ www.รับสร้างบ้าน108.com มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของผู้จัดทำ จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

1.) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

– ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้ หรือผ่านการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ของทางผู้จัดทำทั้งหมด ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของผู้จัดทำ ซึ่งผู้จัดทำจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
– ผู้จัดทำมีระบบรักษาความลับ ความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ โดยข้อมูล จะถูกป้องกันด้วยระบบ SSLซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูล ที่ได้รับมาตรฐานสากลและทันสมัยที่สุดระบบ หนึ่งในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยในข้อมูล ส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซด์ของผู้จัดทำโดยเคร่งครัด
– ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และผู้จัดทำไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
– ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ลงเนื้อหาในเว็ปไซต์ ส่งเนื้อหา รวมถึง การนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความ และรูปภาพ ที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตนเอง หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิด ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อผู้จัดทำ และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการนำเสนอขายสินค้า และ/หรือให้บริการ ที่มีลักษณะขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความ ในวรรคนี้ หรือ ผู้จัดทำมีเหตุผลในการสงสัย ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ผู้จัดทำ ขอสงวนสิทธิ ในการปิดเว็บไซต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ ผู้จัดทำ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

2.) สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ผู้จัดทำ มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้จัดทำฯ จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล เว้นแต่ว่าผู้จัดทำมีความเชื่อที่ดีว่า การกระทำดังกล่าว จำเป็นเพื่อที่จะทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย  เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของผู้จัดทำ  เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของผู้จัดทำ  กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าท่านอื่น

3.) การไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ

ผู้จัดทำไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับหน่วยงาน ร้านค้า ผู้จัดทำ บุคคลอื่นใด ผู้จัดทำขอเรียนว่า หากมีผู้อื่นใด นำเสนอข้อมูลหรือแจ้งข้อความ หรือบอกให้กระทำการที่นอกเหนือจากเว็บไซต์ผู้จัดทำแจ้งไว้ หากก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างผู้จัดทำ เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซด์ และบุคคลภายนอก

4.) สิทธิตามกฎหมาย

เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ผู้จัดทำ เป็นเนื้อหาอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดทำ หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดทำ ผู้จัดทำจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

5.) การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

อาจมีการปรับปรุง แก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุก ครั้งที่ใช้บริการของผู้จัดทำ

ติดต่อฝ่ายบริการ